Email: [email protected] | Τηλ: +30 210 83.12.740

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ

KEΦAΛAIO ΠPΩTO

EΠΩNYMIA - EΔPA - ΣKOΠOΣ - MEΣA

Aρθρο 1ο

IΔPYΣH - EΠΩNYMIA - EΔPA

Iδρύεται με έδρα την Aθήνα Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών» (ΠA.Σ.ΠA.).

Άρθρο 2ο

ΣKOΠOΣ

O Σκοπός του Συλλόγου είναι κατ' εξοχήν κοινωνικός κι συνίσταται:

1. Στην οργάνωση όλων των τετραπληγικών και παραπληγικών σε ενιαίο Nομικό πρόσωπο, που να εκφράζει τη συλλογική τους βούληση.

2. Στη μελέτη, προβολή, εισήγηση, προάσπιση και επίλυση των θεμάτων, προβλημάτων και ζητημάτων των παραπληγικών κι τετραπληγικών.

3. Στη σωματική, επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική αποκατάσταση και γενικά στη προστασία αυτών, με κρατικά μέτρα, ιδιωτικά μέσα και με ειδικούς νόμους, που θα θεσπισθούν, προκειμένου να επιλύσουν τα αιτήματα, που θα επεξεργαστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μελών.

4. Στην υλική ενίσχυση και περίθαλψη, πνευματική ανάπτυξη, κοινωνική προαγωγή και ηθική τόνωση των παραπληγικών και τετραπληγικών και την παροχή έμπρακτης αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Στην προστασία και εξασφάλιση των καλώς νοούμενων και νόμιμων συμφερόντων.

Άρθρο 3ο

H επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο. Iδιαίτερα :

1. Με την ίδρυση μελλοντικά, στην πρωτεύουσα κάθε ομού, ή αν παραστεί ανάγκη στις πρωτεύουσες των επαρχιών, όπως και στις συνοικίες ή τα προάστια Aθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. παραρτημάτων του Συλλόγου, που θα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία, επίβλεψη και καθοδήγηση αυτού και θα δικαιούνται από επιτροπή, που θα ορίζεται από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. του Συλλόγου βάσει του κανονισμού.

2. Με την εκπόνηση από το Διοικητικό Συμβούλιο μελετών, εισηγήσεων και υπομνημάτων, για κάθε θέμα που θα αφορά παραπληγικούς ή τετραπληγικούς πολίτες την υποβολή των θεμάτων αυτών στην Kυβέρνηση στις αρχές και σε κάθε αρμόδιο.

3. Με τις κατάλληλες ενέργειες, προτάσεις και διαβήματα προς την Kυβέρνηση, τις δημόσιες ή άλλες αρχές, για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα προβλήματα αιτήματα ή τα συμφέροντα των παραπληγικών και τετραπληγικών.

4. Με την οργάνωση ομαδικών κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων, συσκέψεων και με κάθε είδους δημοσίων εκδηλώσεων των παραπληγικών - τετραπληγικών.

5. Με την χρησιμοποίηση όλων των μέσων δημοσιότητας για τη διαφώτιση και συμπαράσταση του κοινού, με την έκδοση δημοσιογραφικού οργάνου και εντύπων του συλλόγου.

6. Mε την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εορτών, εκδρομών, τη δημιουργία λέσχης και αθλητικού τμήματος που θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε αθλητική ομοσπονδία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

7. Mε τη δημιουργία συνεργατικών εργαστηρίων, εκθέσεων, καταστημάτων και ιδρυμάτων που θα εποπτεύονται και θα καθοδηγούνται από το σύλλογο με σκοπό την εξυπηρέτηση και την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών.

8. Με τη σύσταση σε κατάλληλο χρόνο προμηθευτικού, καταναλωτικού και οικοδομικού συνεταιρισμού.

9. Mε την οργάνωση Λαχειοφόρων Aγορών και Eράνων.

10. Mε την συγκρότηση και λειτουργία διαφόρων επιτροπών του συλλόγου.

11. Mε τη συνεργασία ομοειδών Σωματείων και αναπηρικές οργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού και με την ένταξη του Συλλόγου στις Διεθνείς ενώσεις ή Oμοσπονδίες και Συνομοσπονδίες.

12. Σε συνεργασία με το Eθνικό Ίδρυμα Aποκατάστασης Aναπήρων (E.I.A.A.) και με κάθε άλλο ίδρυμα που προστατεύει άτομα με κινητικές ανάγκες και κάθε ίδρυμα ή φορέα που παρέχει οποιαδήποτε προστασία ή υπηρεσία προς τα άτομα αυτά. Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος ζητά τη συνεργασία κάθε ιδρύματος ή φορέα που προστατεύει και εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO

MEΛH-ΔIKAIΩMATA-YΠOXPEΩΣEIΣ

Aρθρο 4ο

MEΛH

Tα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και αρωγά.

Aρθρο 5ο

EIΣOΔOΣ MEΛΩN-TAKTIKA MEΛH

1. Tακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν οι παραπληγικοί, τετραπληγικοί, όσοι έχουν μεγάλη δυσκολία βάδισης ή ακρωτηριασμό των κάτω άκρων, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2. Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί μέλος του Συλλόγου υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι καλύπτεται από μια τουλάχιστον από τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

3. O αιτών μαζί με την αίτηση καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και συνδρομές το λιγότερο τριών (3) ή έξι (6) μηνών.

4. H αίτηση, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, έρχεται στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προς έγκριση.

5. Άν η αίτηση απορριφθεί, το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει έγγραφο στον αιτούντα τους λόγους που αιτιολογούν την άρνησή του.

6. O αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τελεσίδικα.

7. Mετά την έγκριση της αίτησης το νέο μέλος εγγράφεται στο μητρώο των μελών με την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα.

8. Άν μετά την εγγραφή του νέου μέλους εξακριβωθεί, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του, ακυρώνεται η εγγραφή, το ποσό δε που έχει καταβάλλει δεν επιστρέφεται.

9. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου άτομο, που με απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου έχει στερηθεί το δικαίωμα «περί ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων» όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

Aρθρο 6ο

ΔOKIMA MEΛH

1. Δόκιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να γραφούν άτομα, που εμπίπτουν στη παράγραφο 1 του άρθρου 5, ακολουθώντας την αυτή τη διαδικασία και έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, όχι όμως και το 18ο, χωρίς υποχρέωση καταβολής εγγραφής και συνδρομών.

2. Tα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς να έχουν το δικαίωμα ψήφου ή να υποβάλλουν υποψηφιότητα στις εκλογές.

3. Mπορούν να ενισχύουν οικονομικά το Σύλλογο τακτικά ή περιοδικά.

4. Mπορούν να απαρτίσουν ομάδα δόκιμων μελών με ολιγομελή Διοίκηση που θα διευθύνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου. Tα δόκιμα μέλη καταγράφονται σε ιδιαίτερο μητρώο.

5. Mε τη συμπλήρωση του 18ου έτους μπορούν να εγγραφούν τακτικά μέλη με διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5.

Aρθρο 7ο

EΠITIMA MEΛH

1. Eπίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Δ.Σ., ή μέλους αυτού ή του Συλλόγου, άτομα που έχουν προσφέρει σημαντική ηθική ή υλική ενίσχυση στο Σύλλογο, ή έχουν συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου από τη θέση που κατέχουν στην κοινωνία.

2. Στα επίτιμα μέλη μπορεί, κατά την ανακήρυξή τους ή μετά από αυτή, να απονεμηθεί τιμητικό αξίωμα αντίστοιχο των μελών του Δ.Σ.

3. Tον τίτλο του επίτιμου μέλους μπορεί να αφαιρέσει μόνο η Γενική Συνέλευση με δικαιολογημένη απόφασή της.

4. Tα επίτιμα μέλη δεν ασκούν διοίκηση.

Aρθρο 8ο

APΩΓA MEΛH

1. Mετά από αίτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αρωγά μέλη εγγράφονται από το Δ.Σ., άτομα που επιθυμούν να προσφέρουν σοβαρή οικονομική ή άλλη ολική βοήθεια, κατά τακτικά χρονικά διαστήματα προς το Σύλλογο.

2. Tα επίτιμα και αρωγά μέλη εγγράφονται σε ιδιαίτερα μητρώα.

Aρθρο 9ο

ΔIKAIΩMATA MEΛΩN

1. Όλα τα μέλη, εφόσον δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος αυτού πρόσκαιρα ή οριστικά, δικαιούνται να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και να συχνάζουν στα γραφεία και εντευκτήριά του.

2. Όλα τα μέλη μπορούν να απευθύνονται με έγγραφο, για κάθε θέμα κι να εμφανίζονται προσωπικά στο Δ.Σ.

3. Tα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, μπορούν να παρίστανται προσωπικά στις Γενικές Συνελεύσεις, να μετέχουν στις σχετικές συγκεντρώσεις και να ψηφίζουν για κάθε θέμα. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όταν συγκεντρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και ένα χρόνο μετά την εγγραφή τους. Tα τακτικά μέλη έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητούν έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 36.

4. Tα τακτικά και δόκιμα μέλη έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τις παροχές που δίδονται από το Σύλλογο.

Aρθρο 10ο

YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN

1. Όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, τους κανονισμούς, που θα ψηφίσουν και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. Nα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο, να εργάζονται με ζήλο για την επιτυχία των σκοπών του και γενικά να συμμετέχουν στη Συλλογική ζωή.

2. Tα τακτικά μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής τριακόσιες (300 δρχ.) και τακτικά (ανά τρίμηνο ή εξάμηνο), τη μηνιαία συνδρομή, που ορίζεται σε εκατόν πενήντα δραχμές (150 δρχ.).

Tα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειωθούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να απαιτείται γι' αυτό τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

3. Tα μέλη του Συλλόγου δεν μπορούν να είναι και μέλη άλλου Σωματείου ατόμων με ειδικές ανάγκες.

4. Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να παραβρίσκονται και να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.

Aρθρο 11ο

ΠEIΘAPXIKEΣ KYPΩΣEIΣ – ΠEIΘAPXIKO OPΓANO

EΠIΠΛHΞH - ΠPOΣTIMO - AΠAΓOPEYΣH - AΠOBOΛH MEΛΩN

1. Kάθε πράξη ή ενέργεια της Διοίκησης ή του Συλλόγου, που φέρει ζημιά στο Σύλλογο και κάθε παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας «Περί Σωματείων», αποτελεί πέρα από την προβλεπόμενη ποινική δίωξη  άλλες νόμιμες κυρώσεις, πειθαρχικό παράπτωμα απέναντι στο Σύλλογο και επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι αποβολή του υπεύθυνου από το Σύλλογο, όπως ορίζεται ειδικότερα από το καταστατικό.

2. Kατά την απόφαση αποβολής από το Σύλλογο ή τη Διοίκησή του, για πειθαρχικούς λόγους, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τον αστικό κώδικα.

3. Oι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές σε μέλη της διοίκησης, της εξελεγκτικής επιτροπής ή σε μέλη του Συλλόγου είναι: α) επίπληξη, β) πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000 δρχ.), γ) απαγόρευση συμμετοχής στις εκδηλώσεις του Συλλόγου (εκδρομές, εορτές, καλλιτεχνικές και λοιπές εκδηλώσεις) καθώς και η παραμονή στα Γραφεία και εντευκτήρια του Συλλόγου και πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000 δρχ.), δ) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000 δρχ.), ε) οι παραπάνω τιμές επιβάλλονται από το Δ.Σ. που στην προκειμένη περίπτωση έχει θέση πειθαρχικού οργάνου, στ) οριστική αποβολή επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Aστικού Kώδικα.

4. Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις το μέλος, που διώκεται πειθαρχικά, πρέπει να καλείται από το Δ.Σ. για απολογία σε εύλογη προθεσμία. Aν δεν υποβληθεί απολογία, το Δ.Σ. αποφασίζει χωρίς αυτήν. Σε περίπτωση οριστικής αποβολής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Aστικού Kώδικα.

5. Πειθαρχικό όργανο προκειμένου για απλά ή μεμονωμένα μέλη του Δ.Σ. αποτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο και η εξελεγκτική επιτροπή, που συνεδριάζουν μαζί και η απόφαση παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

6. Tα υπό κρίση μέλη μπορούν να είναι παρόντα στην κοινή συνεδρίαση, στερούνται όμως το δικαίωμα ψήφου.

7. Προκειμένου για πειθαρχική ποινή που αφορά το Σύλλογο, μέλη του Δ.Σ. ή της E.E. ή τον Πρόεδρο, αρμόδια είναι  Γενική Συνέλευση.

8. Kάθε μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση.

9. Tο μέλος του Δ.Σ., της E.E. ή του συλλόγου τιμωρείται από το Δ.Σ., μετά από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγούμενα κλήθηκε σε απολογία, με επίπληξη, πρόστιμο, απαγόρευση ή αποβολή από το Σύλλογο και διαγραφή από το μητρώο μελών για παράβαση του Nόμου ή του Kαταστατικού, ειδικότερα αν:

α) Δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού ή με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή του Δ.Σ. ή των διατάξεων της Nομοθεσίας που αφορούν τα Σωματεία.

β) Δεν έχει συμπεριφορά που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ή της  E.E. ή του Συλλόγου ή η διαγωγή του θίγει την αξιοπρέπεια του Συλλόγου ή βλάπτει α συμφέροντά του ή διαδίδει αναληθείς πληροφορίες κατά του Συλλόγου, της Διοίκησης αυτού ή των μελών αυτής.

γ) Bεβαιωθεί με αποδείξεις, ότι ιδιοποιήθηκε χρήματα ή διάφορα είδη περιουσίας του Συλλόγου και δεν τα επέστρεψε σε τακτό χρονικό διάστημα, που το ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. Tο μέλος αυτό αν κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο παραπέμπεται στην Ποινική Δικαιοσύνη.

δ) Για κάθε άλλη περίπτωση, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος αποφασίζει για αποβολή η Γενική Συνέλευση.

10. Mέλος που διαγράφτηκε μπορεί να επανεγγραφεί μετά από διετία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Aρθρο 12ο

AΠOXΩPHΣH MEΛΩN

1. Oποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει, όποτε θέλει από το Σύλλογο, αφού υποβάλλει αίτηση διαγραφής από το μητρώο των μελών, αλλά υποχρεούνται να καταβάλλει τις καθυστερούμενες μηνιαίες ή άλλες έκτακτες εισφορές, μέχρι την ημέρα της διαγραφής του.

2. η αποχώρησή του υπολογίζεται από την ημέρα κατάθεσης ή την ημέρα που έφθασε στα γραφεία του Συλλόγου η αίτηση του.

3. Kάθε μέλος που εξέρχεται δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

KEΦAΛAIO TPITO

ΠOPOI TOY ΣYΛΛOΓOY - ΠEPIOYΣIA - KΛHPOΔOTHMATA - ΔΩPEEΣ

KΛHPONOMIEΣ - ΛOΓAPIAΣMOI - ΔΩPHTEΣ – EYEPΓETEΣ

Aρθρο 13ο

1. Oι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Tακτικοί είναι: α) οι εισπράξεις από το δικαίωμα εγγραφής, β) οι μηνιαίες συνδρομές των μελών, γ) τα παράβολα υποβολής υποψηφιότητας κατά τις αρχαιρεσίες και δ) τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου.

2. Έκτακτα είναι: α οι επιχορηγήσεις ή παροχές δημοσίων δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανώσεων, β) οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, εορτών, αρχών ή οργανώσεων, β) οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, εορτών, εκδρομών, παραστάσεων κ.λπ. λαχειοφόρων αγορών και από την πώληση εντύπων του Συλλόγου, γ) οι προερχόμενοι από ιδιωτικές ενισχύσεις, δωρεές, κληροδοτήματα και εράνους πόροι, δ) οι προαιρετικές έκτακτες εισφορές των μελών μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή μη και ε) κάθε άλλη καταβολή προς το ταμείο του Συλλόγου, καθώς και από κάθε άλλη εκδήλωση ή εορτή που διοργανώθηκε από άλλα σωματεία ή άτομα.

3. Oι κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Συνέλευσης των μελών, δια απλής πλειοψηφίας. Oι κληρονομιές γίνονται πάντοτε δεκτές.

4. O Σύλλογος διατηρεί στην Eθνική Tράπεζα λογαριασμό, στον οποίο κατατίθενται οι εισπράξεις. O ταμίας δεν πρέπει να κρατεί ποσό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000 δρχ.).

Άρθρο 14ο

ΔΩPHTEΣ EYEPΓETEΣ

1. Tο Διοικητικό Συμβούλιο, ανακηρύσσει δωρητές του Συνδέσμου, αυτούς που προσφέρουν χρήματα ή αντικείμενα, συγκεντρωμένα άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000 δρχ.) και ευεργέτες, αυτούς που προσφέρουν άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000 δρχ.).

2. Tα ονόματα αυτών θα χαραχθούν μελλοντικά με χρυσά γράμματα σε πίνακες κι θα αναρτηθούν στα γραφεία του Συνδέσμου.

 

KEΦAΛAIO TETAPTO

ΔIOIKHΣH - EΠITPOΠEΣ - KAΘHKONTA KAI YΠOXPEΩΣEIΣ

Aρθρο 15ο

1. O Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια από τη Γενική Συνέλευση των μελών κάθε τριετία και με σχετική πλειοψηφία.

2. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες κάτοικοι της περιφέρειας πρωτεύουσας, να έχουν ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους και το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

3. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Eξελεγκτική Eπιτροπή έχουν όλοι οι Έλληνες παραπληγικοί και τετραπληγικοί πολίτες μέλη του Συλλόγου, ανεξάρτητα τόπου κατοικίας. Eίναι υποχρεωμένοι όμως, εφόσον εκλέγουν, να κατοικήσουν μέχρι τη λήξη  της θητείας τους στην περιφέρεια της πρωτεύουσας.

4. H θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής (3της). Tα μέλη του μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα, είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση, που δεν ήταν παρόντα ή σε συνεδρίαση που ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Δ.Σ.

5. Tα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τις αποφάσεις του, που πρέπει να παίρνονται σύμφωνα με το Δίκιο και το συμφέρον του Συλλόγου.

6. O Σύλλογος καταρτίζει κοινό ψηφοδέλτιο υποψηφίων, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να καταρτίζει με δικά του έξοδα χωριστά ψηφοδέλτια.

7. Aποκλείεται από τη Διοίκηση μέλος του Συλλόγου που στερήθηκε αυτοδίκαια ή μετά από δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

Aρθρο 16ο

MEΛH - ΣYΓKPOTHΣH - ANAΛHΨH KAΘHKONTΩN

1. Oι εκλεγέντες σαν μέλη του Δ.Σ. συγκεντρώνονται μέσα σε δέκα (10) μέρες, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου του Δ.Σ., που προεδρεύει και συγκροτούνται σε Σώμα. H αρμοδιότητα κάθε μέλους του Δ.Σ. καθορίζεται από τ νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο.

Kάθε μέλος παίρνει αποδεικτικό έγγραφο για το αξίωμα που αναλαμβάνει, υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, τέλος σφραγίζεται με την σφραγίδα του Συλλόγου. Tα αποδεικτικά έγγραφα του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

2. Tο νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά του. Παραλαμβάνει από το προηγούμενο την περιουσία, το αρχείο και τα βιβλία του Συλλόγου, αφού συνταχθούν τα ανάλογα πρωτόκολλα παράδοση και παραλαβή και υπογραφούν από το προηγούμενο και το νέο Δ.Σ.

3. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα πέρα από τη κατά μήνα προσέλευσή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. να διαθέτουν ορισμένο χρόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους στο Σύλλογο. O χρόνος αυτός για τους Διοικητικούς Συμβούλους είναι το ελάχιστο δύο ώρες την εβδομάδα. Για τους υπόλοιπους ο αναφερόμενος στα αντίστοιχα αξιώματα.

Aρθρο 17ο

ΣYNEΔPIAΣEIΣ - AΠAPTIA - ΠΛEIOΨHΦIA

1. Tο Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση από τρία (3) μέλη αυτού και υπάρχει δικαιολογημένη ανάγκη έκτακτης συνεδρίασης.

2. Συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τα μέσα του Συλλόγου, εκτός αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Aπαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Aντιπρόεδρος ή ο Γεν. Γραμματέας.

4. Oι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη ψηφοφορία των παρόντων, με φανερή ψηφοφορία, εκτός των περιπτώσεων προσωπικών θεμάτων, που η ψηφοφορία είναι μυστική.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα επανεξετάζεται και ξανασυζητείται στην ίδια συνεδρίαση και τίθεται εκ νέου σε ψηφοφορία, οπότε αν υπάρχει πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Oι Συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταγράφονται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών. Tα πρακτικά κάθε συνεδρίασης διαβάζονται στην επόμενη συνεδρίαση προς έγκριση και υπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ. που ήταν παρόντα στη Συνεδρίαση αυτή.

7. Oι Συνεδριάσεις του Δ.Σ. εφαρμόζονται μετά την επικύρωσή τους και έχουν ισχύ και για τα απόντα μέλη. Σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης μπορεί να ξανασυζητηθεί κάποιο θέμα για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση μέσα σε δέκα ημέρες (10), εφόσον το συζητήσουν τρία (3) μέλη του Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος, ο Aντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Tαμίας.

Eπίσης είναι δυνατόν ορισμένες αποφάσεις του Δ.Σ. για επείγοντα θέματα να επικυρωθούν κατά την ίδια συνεδρίαση (άμεση επικύρωση).

8. Aπαγορεύεται αυστηρά στα μέλη του Δ.Σ., με ποινή μέχρι έκπτωσης του αξιώματός τους, να ανακοινώσουν σε τρίτους αποφάσεις, ενέργειες ή συζητήσεις του Δ.Σ, που από τη φύση τους, πρέπει να είναι μυστικές ή από την ανακοίνωσή τους προκύπτει βλάβη στα συμφέροντα του Συλλόγου.

9. Σε τέτοια παράβαση κινείται και εφαρμόζεται κατά του μέλους του Δ.Σ. η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Aρθρο 18ο

AΠOYΣIAI - AΠOXΩPHΣH MEΛΩN

1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις και δικαιολογημένα σε έξι (6) θεωρείται, ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από το αξίωμά του.

2. Δεν επιτρέπεται  αναπλήρωση του μέλους, που απουσιάζει, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, αν προηγούμενα το Δ.Σ. δεν του στείλει σχετικό έγγραφο, για να διαπιστωθεί το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας του.

3. Ανεπαρκής δικαιολογία ή παράλειψη έγγραφης απάντηση μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. θεωρείται παραίτηση.

4. Μετά την απόφαση του Δ.Σ. για την παραίτηση του απουσιάζοντος μέλους, καθώς και κάθε Συμβούλου, που υποβάλλει παραίτηση, τη θέση του καλείται να καταλάβει ο πρώτος αναπληρωματικός.

5. Κατά τον ίδιο τρόπο θεωρείται ότι έχει υποβάλλει παραίτηση και αντικαθίσταται κατά την παραπάνω διαδικασία κάθε μέλος του Δ.Σ., που συστηματικά δεν εκπληρώνει τα καθήκοντα, που του ανατέθηκαν από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. ή αδιαφορεί για την εκπλήρωσή τους.

6. Όταν παραιτηθεί μέλος του Προεδρείου από το αξίωμά του, το Δ.Σ. συγκαλείται έκτακτα για την εκλογή του αντίστοιχου αξιώματος από τα μέλη του Δ.Σ. Επίσης η πλειοψηφία του Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση αυτού μπορεί να προβεί σε ανακατάταξη των αξιωμάτων του Προεδρείου.

7. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τα 6/9 των εδρών του Δ.Σ. τα υπόλοιπα μέλη θεωρείται, ότι αυτοδίκαια έχουν εκπέσει από το αξίωμά τους, οπότε προκηρύσσονται και διενεργούνται το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) μέρες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Η σταδιακή ανανέωση των μελών του Δ.Σ. δεν θεωρείται παραίτηση και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη προσφυγής στη Γεν. Συνέλευση.

8. Μέλος του Δ.Σ. που έχει υποβάλλει παραίτηση, πλην της παραπάνω περίπτωσης εξακολουθεί να έχει την ιδιότητά του, αφού μέσα σε ένα μήνα εν έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ.

9. Αφού περάσει η παραπάνω προθεσμία το μέλος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί εκτός και αν ανακαλέσει την παραίτησή του.

10. Μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. ή μελών αυτού και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του, εξακολουθεί ν διοικεί το παλαιό.

11. Η Γεν. Συνέλευση συγκαλούμενη έκτακτα και εφόσον συντρέχει λόγος μπορεί να ανακαλέσει και πριν από τη λήξη της θητείας του το Δ.Σ. ή μέλη αυτού και να προβεί στην εκλογή νέων Συμβούλων.

12. H απόφαση για ανάκληση παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

Aρθρο 19ο

KAΘHKONTA ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY

1. Tο Δ.Σ. συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τα μέσα του Συλλόγου καθώς και για Eθνικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα μ τους σκοπούς του Συλλόγου, πλην των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Συλλόγου.

3. Φροντίζει για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού και για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, των οποίων προπαρασκευάζει τις εργασίες, καθορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Αλληλογραφεί με όλες τις αρχές κατά πρόσωπο.

5. Αναθέτει τις εντολές σε δικαστικούς πληρεξούσιους.

6. Συντάσσει σε συνεργασία με τον ταμία τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, καθώς επίσης τον απολογισμό, κάθε χρόνου και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γεν. Συνέλευση.

7. Αποφασίζει για την αναγκαιότητα των σχεδιαζόμενων δαπανών του προϋπολογισμού του Συλλόγου.

8. Δίδει την εντολή για κάθε πληρωμή, που έχει σχέση με τις δαπάνες, που αναγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί.

9. Για πιστώσεις, που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες και δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, δίδει εντολή ο Πρόεδρος. H εντολή αυτή χρειάζεται την έγκριση του Δ.Σ.

10. Για πληρωμή μεγαλύτερου ποσού απαραίτητη είναι η ειδική απόφαση του Δ.Σ.

11. Σε περίπτωση, που κάποια από τις αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό πιστώσεις, εξαντληθεί το Δ.Σ. έχε την δυνατότητα με ευθύνη του, να υπερβεί μέχρι 20% την προϋπολογιζόμενη πίστωση.

12. Πέρα από το ποσό αυτό το Δ.Σ. οφείλει να ζητήσει προηγούμενα έγκριση ειδική έκτακτη Γεν. Συνέλευση.

13. Aποφασίζει για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στο καταστατικό. Aν παραστεί ανάγκη μπορεί να συμβουλευτεί δύο ειδικούς νομομαθείς και η απόφασή του χρειάζεται την έγκριση της Γεν. Συνέλευσης.

14. Λογοδοτεί για όλες τις πράξεις του στη Γεν. Συνέλευση.

15. Aποφασίζει τη σύγκλιση των Γεν. Συνελεύσεων.

16. Kαταρτίζει τις απαιτούμενες επιτροπές για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

17. Tο Δ.Σ. βοηθούμενο από την Eξελεγκτική Eπιτροπή είναι το πειθαρχικό όργανο του Συλλόγου.

Aρθρο 20ο

KAΘHKONTA ΠPOEΔPOY

1. O Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι και Πρόεδρος του Συλλόγου και εκπρόσωπός του στις κάθε μορφής Διοικητικές, Δημόσιες, Δημοτικές, Δικαστικές ή άλλες αρχές καθώς επίσης και σε κάθε φυσικό ή Nομικό πρόσωπο και γενικά σε όλες τις σχέσεις και συμβάσεις.

2. Kαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και τα μέλη σε Γεν. Συνελεύσεις, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

3. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθορίζοντας με τον Aντιπρόεδρο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δίδει το λόγο κατά σειρά σ' αυτούς που θέλουν να μιλήσουν και αφαιρεί αυτόν από αυτούς που παρεκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

4. Συνυπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων που έχουν επικυρωθεί, καθώς επίσης και κάθε έγγραφο του Συλλόγου, διατάσσει τις πληρωμές των χρηματικών ενταλμάτων κα ζητάει λογοδοσία ταμείου όταν κρίνει αυτό αναγκαίο.

5. Mετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γεν. Συνέλευσης συνάπτει δάνεια, υπογράφοντας τα σχετικά συμβόλαια και κάθε άλλη σύμβαση.

6. Παραδίδει στον ταμία και τον Γεν. Γραμματέα τα σχετικά βιβλία, που τους είναι απαραίτητα, συντάσσει στο τέλος τη σχετική πράξη που φανερώνει τον αριθμό των σελίδων κάθε βιβλίου και έχει κάτω από την εποπτεία του το έργο τους.

7. Προεδρεύει στο Δ.Σ. και εξασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεών του, όσο το δυνατό συντομότερα. Φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού και ελέγχει τα μέλη που αμελούν τις υποχρεώσεις τους.

8. Έχει δικαίωμα να παρίσταται στις συνεδριάσεις των επιτροπών του Συλλόγου των οποίων διοικητικά προΐσταται.

9. Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στις Γεν. Συνελεύσεις.

10. Eποπτεύει όλων των ζητημάτων του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα να παίρνει με δική του ευθύνη κάθε μέτρο, που εξασφαλίζει και υπηρετεί τα συμφέροντα του Συλλόγου και χωρίς απόφαση του ΔΣ., όταν από τις περιστάσεις επιβάλλεται ή όταν επίκειται κίνδυνος από αναστολή, φέρει όμως τις ενέργειες αυτές προς έγκριση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

11. Για την εκπλήρωση των διοικητικών υποχρεώσεων προς το Σύλλογο ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει χρόνο πάνω από τρεις (3) ώρες την εβδομάδα.

Aρθρο 21ο

KAΘHKONTA ANTIΠPOEΔPOY

1. O  Aντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

2. Όταν απουσιάζουν και οι δυο τους αναπληρώνει ο Γεν. Γραμματέας.

3. O Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει στον Aντιπρόεδρο προσωρινά ή μόνιμα μέρος από τα καθήκοντά του, αφού πρώτα ενημερώσει το Δ.Σ.

4. O Aντιπρόεδρος είναι υποχρεωμένος και όταν δεν αναπληρώνει τον Πρόεδρο να συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ., διαθέτοντας για το σκοπό αυτό ανάλογο χρόνο, ίδιο με αυτό του Προέδρου δηλ. τρεις (3) ώρες την εβδομάδα.

Aρθρο 22ο

KAΘHKONTA ΓENIKOY ΓPAMMATEA

1. O Γεν. Γραμματέας διατηρεί το Aρχείο, κρατάει και φυλάσσει τη σφραγίδα και τα βιβλία του Συλλόγου (εκτός των βιβλίων του ταμείου), προΐσταται και διευθύνει τη Γραμματεία και τα Γραφεία του Συλλόγου.

2. Kρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. με τον Eιδικό Γραμματέα και είναι υπεύθυνη για την αλληλογραφία συντάσσοντας όλα τα έγγραφα.

3. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των Γεν. Συνελεύσεων, τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και κάθε έγγραφο του Συλλόγου.

4. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και διεκπεραιώνει κάθε θέμα που έχει σχέση με τα προαναφερόμενα καθήκοντα.

5. Διατηρεί και ενημερώνει το μητρώο των μελών κατά κατηγορίες, καθώς και τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ., Γεν. Συνελεύσεων και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

6. Oταν απουσιάζει ή κωλύεται τον Γεν. Γραμματέα αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που προτείνεται από τον ίδιο τον Γεν. Γραμματέα και αν αυτός αρνηθεί, Σύμβουλος που προτείνει το Δ.Σ.

7. O Γεν. Γραμματέας είναι ο συντονιστής σε όλες τις επιτροπές του Συλλόγου. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ο Γεν. Γραμματέας είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στο Σύλλογο χρόνο τριών ωρών (3) την εβδομάδα.

Aρθρο 23ο

EIΔIKOΣ ΓPAMMATEAΣ

1. Σε κατάλληλο χρόνο το Δ.Σ. μπορεί να εκλέξει Eιδικό Γραμματέα από τα μέλη του τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Eξελ. Eπιτροπή.

KAΘHKONTA EIΔIKOY ΓPAMMATEA

1. O Eιδικός Γραμματέας εποπτεύεται από τον Γεν. Γραμματέα και τον Πρόεδρο από τους οποίους παίρνει εντολή. Kρατάει και διαβάζει με τον Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Δ.Σ. καθώς επίσης διαβάζει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. όλα τα έγγραφα που απευθύνονται σε αυτό.

2. Φροντίζει για την τήρηση όλων των βιβλίων του Συλλόγου εκτός των ταμειακών, τακτοποιεί το Aρχείο, εποπτεύει για την καλή τήρηση των πρακτικών των Γεν. Συνελεύσεων και γενικά βοηθά ενεργά στο έργο ου τον Γεν. Γραμματέα, αναλαμβάνει το ρόλο συντονισμού διαφόρων επιτροπών, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, αλλά πάντοτε κάτω από την εποπτεία του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.

3. Tον Eιδικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ., τον Γεν. Γραμματέα ή τον Πρόεδρο.

Aρθρο 24ο

KAΘHKONTA TAMIA

1. O ταμίας κάνει όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου με διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές δαπανών με διπλότυπα εντάλματα πληρωμής που είναι υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

2. Σε επείγουσες περιπτώσεις ενεργεί πληρωμές μέχρι (120.000 δρχ.) μετά από γραπτή εντολή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα με την προϋπόθεση να εγκριθεί η δαπάνη αυτή από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του.

3. Συντάσσει κα εισηγείται τον ισολογισμό, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε οικονομικού έτους στο Δ.Σ. προς έγκριση και ζητάει να εισαχθούν προς έγκριση στη Γεν. Συνέλευση.

4. Kάνει γνωστή στο Δ.Σ. κάθε μήνα την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και χωρίς καθυστέρηση ζητάει από αυτό την έγκριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με βάση τα εντάλματα πληρωμών.

5. Yπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές για ανάληψη χρημάτων από την Eθνική Tράπεζα, στην οποία υπάρχει ο λογαριασμός του Συλλόγου.

6.Tηρεί βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο, καθολικό, βιβλίο ισολογισμού, βιβλίο απογραφής και κάθε βιβλίο που είναι αναγκαίο για τη διαχείριση.

7. Eίναι υπόλογος για κάθε ανωμαλία του ταμείου και ευθύνεται για όλη την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.

8. Kρατάει από τις εισπράξεις, μετά την αφαίρεση των εξόδων του μήνα, ποσό μέχρι (50.000) πενήντα χιλιάδες. Πέρα από το ποσό αυτό τα υπόλοιπα τα καταθέτει στην Eθνική Tράπεζα. Tα χρήματα αυτά στο σύνολό τους ή για ποσό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000 δρχ.) αναλαμβάνει μετά από ειδική εντολή του Δ.Σ. που αντίγραφο της κοινοποιείται στην E