paspalogo-banner

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΑΡΘΡΟ 1:
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ». Κατά συντομία το ιδρυόμενο σωματείο θα υποδηλώνεται με τα αρχικά «ΠΑ.Σ.ΠΑ». Στις διεθνείς σχέσεις του το σωματείο δύναται να χρησιμοποιεί την αγγλική επωνυμία: «Pan-Hellenic Association Paraplegic» και κατά συντομία τα αρχικά «PA.AS.PA».

ΑΡΘΡΟ 2:
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Συλλόγου είναι κατ’ εξοχήν κοινωνικός – συνδικαλιστικός και συνίσταται:
1. Στην οργάνωση των παραπληγικών, τετραπληγικών, βαριά κινητικά αναπήρων από οποιαδήποτε αιτία και των εχόντων αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων σε ενιαίο νομικό πρόσωπο που να εκφράζει τη συλλογική τους βούληση.
2. Στην μελέτη, προβολή, εισήγηση, προάσπιση δικαιωμάτων και επίλυση θεμάτων και προβλημάτων των μελών του Συλλόγου.
3. Στην φυσική, επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση και εν γένει προαγωγή του βιοτικού επιπέδου των μελών.
4. Στην μείωση των δυσκολιών και στην ανεξαρτητοποίησή τους τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στην άσκηση του επαγγέλματός τους.
5. Στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στα άτομα με κινητική αναπηρία και στις οικογένειές τους καθώς και στην οικονομική ενίσχυση των μελών, όταν αυτό είναι δυνατόν.
6. Στην δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, εκπαίδευσΑης και τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των μελών.
7. Στην ενημέρωση του κοινού, των εργοδοτών και της Πολιτείας για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα μέλη και τις οικογένειές τους.
8. Στην ενημέρωση της Πολιτείας για τα νομικά ευεργετήματα και τις καλές πρακτικές που ισχύουν διεθνώς σχετικά με τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία και την πίεση για την εφαρμογή τους στη χώρα μας.
9. Η προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των παραπληγικών ως καταναλωτών, αναγνωρίζοντας ότι οι παραπληγικοί δεν είναι μόνο γενικοί καταναλωτές, αλλά και ειδικοί, οι οποίοι κάνουν χρήση ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα ο ΠΑ.Σ.ΠΑ. δύναται να ιδρύει ή να μετέχει σε ενώσεις καταναλωτών, καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, κλπ, για την διασφάλιση της ποιοτικότερης και ασφαλέστερης πρόσβασης των παραπληγικών στα ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παραπληγία. Η πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες είναι ουσιώδης στρατηγική επιδίωξη του ΠΑ.Σ.ΠΑ για να διασφαλιστεί για να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη συμμετοχή των παραπληγικών στην κοινωνία. Η φορολογική και δασμολογική απαλλαγή εκείνων των αγαθών που απευθύνονται στους παραπληγικούς συνιστά μέρος του σκοπού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3:

Η επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιδιώκεται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, ενδεικτικά:
1. Με την ίδρυση παραρτημάτων στην πρωτεύουσα κάθε νομού ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη στην περιφέρεια αν κριθεί απαραίτητο και εφικτό μετά από απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου.
2. Με την εκπόνηση κατόπιν εντολής του ΔΣ μελετών, εισηγήσεων και υπομνημάτων για κάθε θέμα που αφορά τα μέλη και την υποβολή αυτών στις αρμόδιες αρχές και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την κρίση του ΔΣ.

3. Με τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
4. Με τη δημιουργία παραγωγικών εργαστηρίων, εκθέσεων, επιχειρήσεων, εταιρειών και κέντρων άτυπης ή και τυπικής μάθησης (άτυπης μάθησης, ΙΕΚ, Κολέγιο, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης κλπ), καθώς και την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης, που θα εποπτεύονται και θα καθοδηγούνται από το Σύλλογο με σκοπό την εξυπηρέτηση και την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών.
5. Με τη δημιουργία καλλιτεχνικών ομάδων (μουσικής, θεατρικής, κλπ) και τη δημιουργία λέσχης και αθλητικού τμήματος, την οργάνωση διαλέξεων, εορτών, εκδρομών κλπ.
6 Με την κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων με εθνικούς φορείς ή φορείς από το εξωτερικό.
7. Με τη διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών και εράνων.
8. Με τη συνεργασία ομοειδών σωματείων και αναπηρικών οργανώσεων του εσωτερικού και εξωτερικού και με την ένταξη του Συλλόγου σε διεθνείς ενώσεις, Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδία της Ελλάδος.
9. Με τη λειτουργία Στεγών ανεξάρτητης ή υποστηριζόμενης διαβίωσης.
10. Με την οργάνωση και λειτουργία κατάλληλα διαμορφωμένης παραλίας για άτομα με κινητική αναπηρία
11. Με την αξιοποίηση ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης
12. Με τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης ή όπως μετονομαστεί ή με όποιο νομικό πρόσωπο τυχόν το διαδέχεται και με κάθε Κέντρο ή ίδρυμα που ασχολείται με άτομα με κινητική αναπηρία, για την προώθηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού εθνικού μηχανισμού αποκατάστασης.
13. Με την ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας και προβολής με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο τύπο, κυκλοφορία περιοδικού, τήρηση λογαριασμών σε κοινωνικά δίκτυα κλπ).
14. Με τη δημιουργία γραμμής υποστήριξης (help desk).
15. Με τη σύσταση εφόσον είναι δυνατό προμηθευτικού, καταναλωτικού και οικοδομικού συνεταιρισμού, καθώς και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Εεπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΑΡΘΡΟ 4:
ΜΕΛΗ

1) Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε:
α) Τακτικά, β) Αρωγά και γ) Επίτιμα.

α. Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν προσκομίζοντας σχετική γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής οι παραπληγικοί, τετραπληγικοί, ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας, οι έχοντες αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.
β. Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιθυμούν να συνεργαστούν με το σωματείο για την υλοποίηση των σκοπών της ή επιθυμούν να προσφέρουν ή προσέφεραν οποιαδήποτε υλική, ηθική ή οικονομική βοήθεια.
γ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν ή προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.
2) Τα Αρωγά και τα Επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καταχωρούνται δε σε ξεχωριστά μητρώα για την κάθε κατηγορία.

ΑΡΘΡΟ 5:
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται αίτηση στο Δ.Σ., η οποία συνοδεύεται από γνωμάτευση (Α΄βάθμιας ή Β’βάθμιας, ΚΕΠΑ,κλπ) υγειονομικής επιτροπής στην οποία να αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας.
Μετά την έγκριση της αίτησης από το Δ.Σ το νέο μέλος εγγράφεται στα μητρώα μελών του συλλόγου.
Αν η αίτηση απορριφθεί, το Δ.Σ γνωστοποιεί με έγγραφο του στον αιτούντα τους λόγους άρνησης του. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της γενικής συνέλευσης η οποία αποφασίζει τελικά για την εγγραφή του ή όχι στο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 6:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Όλα τα μέλη, εφόσον δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος αυτού πρόσκαιρα ή οριστικά δικαιούνται να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, να συχνάζουν στα γραφεία και τα εντευκτήρια του και να ενημερώνονται για κάθε θέμα που τους αφορά.
2. Όλα τα μέλη δύνανται να απευθύνονται εγγράφως στο Δ.Σ. για κάθε θέμα που τους αφορά.

3. Τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μπορούν να παρίστανται προσωπικά στις γενικές συνελεύσεις, να μετέχουν στις σχετικές συγκεντρώσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
4. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τις παροχές που δίνονται από το Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 7:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις του ΔΣ και των γενικών συνελεύσεων. Να προσφέρουν με ανιδιοτέλεια για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου και γενικά να συμμετέχουν στη συλλογική ζωή και δράση.
2. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν άπαξ δικαίωμα εγγραφής €5 ευρώ και την ετήσια συνδρομή που ορίζεται σε €25 ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση του Δ.Σ χωρίς να απαιτείται για αυτό τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
3. Τα τακτικά μέλη του συλλόγου δεν μπορούν να είναι και μέλη άλλου συλλόγου με τους ίδιους σκοπούς.
4. Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να παραβρίσκονται και να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και στις εκλογές του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 8:
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Κάθε πράξη ή ενέργεια οποιουδήποτε μέλους του συλλόγου που επιφέρει ζημιά στο σύλλογο και κάθε παράβαση της νομοθεσίας «περί σωματείων» αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι την διαγραφή του υπευθύνου από το σύλλογο, όπως ορίζεται ειδικότερα από το Καταστατικό.
2. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές σε μέλη του συλλόγου είναι α) η έγγραφη επίπληξη από το Δ.Σ, β) η προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο που επιβάλλεται από το Δ.Σ αν πρόκειται για απλά μέλη του συλλόγου ή από το Δ.Σ και την Ε.Ε σε κοινή συνεδρίαση αν πρόκειται για μέλος του Δ.Σ ή της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, το υπό κρίση μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε δικαιούται συμμετοχής στη συνεδρίαση χωρίς να προσμετράτε για την ύπαρξη απαρτίας. Επίσης δεν ψηφίζει για τη λήψη απόφασης, γ) οριστική διαγραφή οποιουδήποτε μέλους μετά από πρόταση του Δ.Σ και απόφαση της Γ.Σ.
Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι ανάλογες της βαρύτητας του πειθαρχικού αδικήματος.
3) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το μέλος που διώκεται πειθαρχικά πρέπει να καλείται από το Δ.Σ για απολογία εντός δέκα (10) ημερών. Αν δεν προσέλθει κατά την συνεδρίαση που θα οριστεί, το ΔΣ αποφασίζει χωρίς αυτή.
4. Πειθαρχικά αδικήματα είναι κυρίως τα παρακάτω:
α) Η μη συμμόρφωση μέλους με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την απόφαση της Γ.Σ και του Δ.Σ.
β) Όταν η συμπεριφορά δεν συνάδει με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ, της Ε.Ε ή του συλλόγου ή η διαγωγή του θίγει την αξιοπρέπεια του συλλόγου ή βλάπτει τα συμφέροντά του ή διαδίδει αναληθείς πληροφορίες για το σύλλογο ή το Δ.Σ, γ) όταν αποδειχτεί ότι ιδιοποιήθηκε χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.
Επανεγγραφή μέλους που διαγράφεται για παραβίαση των σκοπών του Καταστατικού ή των αποφάσεων των καταστατικών οργάνων ή επειδή συνεργάζεται με αντίθετες οργανώσεις γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς επανεγγραφή πρώην μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και εισηγείται σχετικώς επί της αιτήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφει υποχρεωτικώς την αίτηση επανεγγραφής, ως θέμα προς συζήτηση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 9:
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

1.Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρίσει οποτεδήποτε από το σύλλογο αφού πρώτα υποβάλλει προς το Δ.Σ αίτηση διαγραφής από το μητρώο μελών και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
2. Η αποχώρηση λογίζεται από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στα γραφεία του συλλόγου.
3. Κάθε μέλος που αποχωρεί εκπίπτει αυτοδίκαια από κάθε δικαίωμα που απορρέει από το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΑΡΘΡΟ 10:
ΠΟΡΟΙ

Α. Οι πόροι του σωματείου προέρχονται:
α) από επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό,
β) από επιχορηγήσεις από δημόσιες, δημοτικές ή άλλες αρχές, επιχειρήσεις ή οργανώσεις και από τράπεζες,
γ) από τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα,
δ) από εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του συλλόγου, από λαχειοφόρους αγορές, από πώληση εντύπων του συλλόγου,
ε) από ιδιωτικές ενισχύσεις, δωρεές, κληροδοτήματα, κληροδοσίες, κλπ, εράνους. Οι δωρεές, κληροδοσίες και κληροδοτήματα γίνονται δεκτά μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ.
στ) από τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών. Οι έκτακτες εισφορές επιβάλλονται μετά από απόφαση του Δ.Σ.
ζ) από την αξιοποίηση της περιουσίας του συλλόγου,
η) από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
θ) Ο Σύλλογος διατηρεί λογαριασμούς σε τράπεζες αναγνωρισμένες από την Τράπεζα της Ελλάδος και κάνει χρήση των σύγχρονων μέσων τραπεζικής (e-banking, κλπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 11:

Καταστατικά όργανα του συλλόγου είναι τα ακόλουθα τρία (3):
1) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ. Σ.)
3) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.)

ΑΡΘΡΟ 12:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. Ο ΠΑ.Σ.ΠΑ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι εννεαμελές (9 μέλη). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.
Β. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4 έτη).
Γ. Όποιος στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων από οποιανδήποτε αιτία, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ κατά τη διάρκεια της θητείας τους υποχρεούνται, με ποινή έκπτωσης από το αξίωμα τους, να διαμένουν εντός του Νομού Αττικής.
Δ. Οι εκλεγέντες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή τους, καλούνται από τον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο σε συνεδρίαση με πρωταρχικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και δύο (2) μέλη, στα οποία ανατίθενται καθήκοντα κατά περίπτωση. Αυτοί που εκλέχθηκαν σε κάποιο από τα ανωτέρω αξιώματα, μπορεί να ανακληθούν με αιτιολογημένη απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να αντικατασταθούν από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ε. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του άμεσα και παραλαμβάνει από το απερχόμενο την περιουσία, το αρχείο, τη σφραγίδα και τα βιβλία του Συλλόγου, συντάσσοντας και υπογράφοντας ταυτοχρόνως σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του.
ΣΤ. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, να παραδώσει τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία του σωματείου στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τυχόν αδικαιολόγητη καθυστέρηση παραδόσεως ή τυχόν άρνηση αποτελεί καταστατική παράβαση.
Ζ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τις αποφάσεις τούτου καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Η. Τα μέλη του Δ.Σ δεν λαμβάνουν μισθό για τις υπηρεσίες τους. Με απόφαση του Δ.Σ, λαμβάνουν έξοδα κίνησης για υπηρεσία του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 13 :
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται μια φορά κάθε μήνα και οι έκτακτες όταν το κρίνει ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτησή τους.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους του συλλόγου, εκτός από τα θέματα που αφορούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, στα οποία περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
Δ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εάν όμως πρόκειται με την απόφαση να αντικατασταθούν μέλη από τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε απαιτείται πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν πρόκειται για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή για προσωπικά θέματα, οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική.
Ε. Εάν υπάρξει ισοψηφία σε οποιοδήποτε θέμα, τούτο ξανασυζητείται στην ίδια συνεδρίαση, επακολουθεί δε νέα ψηφοφορία, οπότε εάν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, τότε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εκτός από τις περιπτώσεις μυστικών ψηφοφοριών, για τις οποίες η λήψη αποφάσεως αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση.
ΣΤ. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεων του, τούτα διαβάζονται στην επόμενη συνεδρίαση και υπογράφονται από τα μέλη που παρέστησαν σ’ αυτή την συνεδρίαση. Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να οργανώνει τη διαβούλευση μεταξύ των μελών του χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα που η τεχνολογία προσφέρει κάθε φορά (πχ τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, κλπ).
Ζ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Νόμου. Δεν ευθύνονται εφόσον ήταν απόντα κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ή ήσαν παρόντα μεν, αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 14:
ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Εάν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή δεν διαμένει κατά τη διάρκεια της θητείας του εντός του Νομού Αττικής, αυτοδικαίως εκπίπτει από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί συντελεσμένη η κατά το ανωτέρω παραίτηση του συγκεκριμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η επί αποδείξει αποστολή προς αυτό, εγγράφου προσκλήσεως προς γνωστοποίηση της αιτίας των απουσιών του, εάν δε η δικαιολογία που θα προταθεί κριθεί ανεπαρκής ή το μέλος δεν απαντήσει στην πρόσκληση με έγγραφο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την θέση του καταλαμβάνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το πρώτο αναπληρωματικό μέλος από τον συνδυασμό του ή αν πρόκειται για ανεξάρτητο υποψήφιο από τον αμέσως επόμενο ανεξάρτητο.
Β. Εάν αποχωρήσει ή παραιτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Σώμα αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών, για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Καθήκοντα Προέδρου μέχρι την ανάδειξη του νέου, εκτελεί ο Αντιπρόεδρος ο οποίος και συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε Έκτακτη συνεδρίαση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου. Τη θέση που κατά περίπτωση θα κενωθεί αναλαμβάνει ένα από τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά την ένταξη του Α΄ αναπληρωματικού μέλους.
Γ. Εάν κενωθούν πέντε (5) από τις εννέα (9) θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα κενά δεν μπορούν να καλυφθούν, τότε αυτόματα θεωρούνται ότι εξέπεσαν από το αξίωμά τους όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε με την επιμέλεια της Ελεγκτικής Επιτροπής, μέσα σε ένα (1) μήνα από της εκπτώσεως, προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλώντας για το σκοπό αυτό Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγούν μετά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διαρκέσει μέχρι την ημερομηνία των τακτικών εκλογών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ.
Δ. Μέχρι να εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τα καθήκοντα του τα ασκεί η Ε.Ε, έργο δε έχει την διεκπεραίωση των επείγουσας φύσεως ζητημάτων που απασχολούν τον σύλλογο.
Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά προ τούτο, μπορεί, εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να προβεί στην ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, ανακληθέντων ή εκπεσόντων.

ΑΡΘΡΟ 15:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Διοικεί το σωματείο με βάση τον Νόμο, το Καταστατικό της και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Αποφασίζει για κάθε τρέχον θέμα ή πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σωματείο, πλην εκείνων που είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης. Διαχειρίζεται υπεύθυνα την περιουσία του σωματείου, προασπίζει με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντά της και τους στόχους του, αποφασίζει έγκαιρα για κάθε τακτική ή έκτακτη δαπάνη και για κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση των σκοπών του σωματείου. Καταρτίζει ετήσιο σχέδιο προγράμματος δράσεως του συλλόγου, όπως επίσης μελετά, επεξεργάζεται, συλλέγει και εγκρίνει οποιοδήποτε κατάλληλο υλικό και κάθε μέσο, που είναι πρόσφορο για την εκπλήρωση των επιδιώξεών του. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του συλλόγου.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί και φυλάσσει τα ακόλουθα βιβλία :
α) Βιβλίο μητρώου Τακτικών μελών.
β) Βιβλίο μητρώου Αρωγών μελών.
γ) Βιβλίο μητρώου Επίτιμων μελών.
δ) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
ε) Βιβλίο πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής.
στ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ) Βιβλίο Ταμείου
η) Βιβλίο εκθέσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.
θ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 16:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου :
1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τον σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Παρίσταται και εκπροσωπεί τον σύλλογο ενώπιον των Τραπεζών και ενώπιον οποιασδήποτε κρατικής ή άλλης Αρχής, Ιδρύματος, Οργανισμού ή άλλου ιδιωτικού η δημόσιου φορέα ή και στις διαφορές του σωματείου μεταξύ τους.
2) Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα γενικώς τα έγγραφα του σωματείου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα εντάλματα πληρωμής.
3) Ενδιαφέρεται για την πιστή τήρηση του Καταστατικού, για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, προασπίζει τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των μελών του, την περιουσία του και γενικώς επιμελείται για την καλή λειτουργία και δραστηριότητα του συλλόγου, ασκώντας οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή καθήκον απορρέει και επιβάλλεται από το Νόμο ή το Καταστατικό.
4) Προεδρεύει σε κάθε συγκέντρωση του συλλόγου, εκτός από τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
5) Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, στα παραπάνω καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Β. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα :
1) Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τα γραφεία του συλλόγου, τηρεί τα βιβλία, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του καθώς και τα μητρώα και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο αυτού.
2) Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα του σωματείου, τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία τελικώς υπογράφονται και από όλους τους παριστάμενους στις συνεδριάσεις συμβούλους.
3) Είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση και τη φύλαξη του υλικού και κάθε άλλου αντικειμένου που ανήκει στο σωματείο και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Όταν ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει, στα παραπάνω καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.
Γ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Ταμία :
1) O ταμίας κάνει όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου με διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές δαπανών με διπλότυπα εντάλματα πληρωμής που είναι υπογραμμένα από τον Πρόεδρο.
2) Σε επείγουσες περιπτώσεις ενεργεί πληρωμές μετά από γραπτή εντολή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα με την προϋπόθεση να εγκριθεί η δαπάνη αυτή από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του.
3) Συντάσσει κα εισηγείται τον ισολογισμό, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε οικονομικού έτους στο Δ.Σ. προς έγκριση και ζητάει να εισαχθούν προς έγκριση στη Γεν. Συνέλευση.
4) Γνωστοποιεί στο Δ.Σ. κάθε μήνα την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και χωρίς καθυστέρηση ζητάει από αυτό την έγκριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με βάση τα εντάλματα πληρωμών.
5) Yπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές για ανάληψη χρημάτων από τις Τράπεζες, στις οποίες υπάρχουν ο λογαριασμοί του Συλλόγου.
6) Τηρεί βιβλίο ταμείου και κάθε βιβλίο που είναι αναγκαίο για τη διαχείριση.
7) Διαφυλάττει εκδιδόμενες επιταγές από τρίτους στο Σύλλογο και μέχρι την ημέρα εξόφλησής τους.
8) Είναι υπόλογος για κάθε ανωμαλία του ταμείου και ευθύνεται για όλη την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.
9) Kρατάει από τις εισπράξεις, μετά την αφαίρεση των εξόδων του μήνα, ποσό που καθορίζεται από τον Πρόεδρο για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Πέρα από το ποσό αυτό τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε Τράπεζα.
Για ποσό μικρότερο των 3.000 ευρώ μπορεί να κάνει ανάληψη μετά από ειδική εντολή του Προέδρου. Πέρα από το ποσό αυτό χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ. που να θέτει στη διάθεση του Προέδρου το ποσό αυτό.
10) Δύναται να αναθέσει σε λογιστικό γραφείο τη τήρηση των βιβλίων του Συλλόγου και κινεί τη διαδικτυακή τραπεζική (e-banking).
11) Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, στα παραπάνω καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Δ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Οργανωτικού Γραμματέα:
1) Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα οργανωτικά θέματα του συλλόγου και βρίσκονται πάντοτε σε άμεση επικοινωνία με τα μέλη, με τα παραρτήματά ή τις επιτροπές που συναντώνται για την αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων.
2) Ο Οργανωτικός Γραμματέας μπορεί να ασκήσει και άλλα καθήκοντα, που θα του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
3) Όταν ο Οργανωτικός Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει, στα παραπάνω καθήκοντά του αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ε. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων :
1) Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων μεριμνά για την επικοινωνία του συλλόγου με του κρατικούς και λοιπούς ιδιωτικούς ή μη φορείς, με άλλους ομοειδείς ή παρεμφερείς φορείς και οργανώσεις, μαζικούς ή όχι, της Ελλάδος ή του εξωτερικού και την τοπική αυτοδιοίκηση.
2) Μεριμνά για την εκπροσώπηση του συλλόγου στις συνεντεύξεις τύπου, στις επαφές της με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όπου αλλού χρειασθεί.
3) Σε συνεργασία με τον Ταμία και τον Πρόεδρο μελετάει τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεως του συλλόγου Ομοσπονδίας από κοινωνικά ταμεία ή από κάθε άλλη πηγή του εσωτερικού ή εξωτερικού.
4) Όταν ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κωλύεται ή απουσιάζει, στα παραπάνω καθήκοντά του αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ που ορίζει το ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 17:
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

1. O Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας αποτελούν το Προεδρείο του Συλλόγου.
2. Tο προεδρείο συνεδριάζει, όταν παρίσταται ανάγκη μια φορά την εβδομάδα μελετά τα προβλήματα που αφορούν το Σύλλογο και τα γενικότερα, επεξεργάζεται τις λύσεις, που πρέπει να δοθούν και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στο Δ.Σ.
Επίσης παρακολουθεί από κοντά και φροντίζει για την έγκαιρη εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18:
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το κυρίαρχο όργανο του συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά και έκτακτα.

TAKTIKEΣ ΓENIKEΣ ΣYNEΛEYΣEIΣ:
1.Oι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του έτους.
2. Στην Γενική Συνέλευση γίνονται:
α)Λογοδοσία της δράσης του Δ.Σ. και έγκριση αυτής, β) Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και απαλλαγή του Δ.Σ. κάθε ευθύνης. γ) Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού. ε) Πριν από την ημερήσια διάταξη παίρνονται αποφάσεις για την διαγραφή μελών ή απόφαση σε προσφυγή μέλους, που διαγράφτηκε από το Δ.Σ. ή συζήτηση και απόφαση κατά του Δ.Σ., που αποφάσισε την μη εγγραφή νέου μέλους και στ) Συζητήσεις για κάθε πρόταση που υποβάλλεται από κάποιο μέλος και αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Επίσης η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση κάθε τέσσερα χρόνια και την ίδια εποχή προβαίνει: α) στην εκλογή εφορευτικής επιτροπής, δια ανατάσεως της χειρός. β) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελικτικής Επιτροπής και γ) εκλογή Αντιπροσώπων στις υπερκείμενες οργανώσεις.

EKTAKTEΣ ΓENIKEΣ ΣYNEΛEYΣEIΣ:
1. Σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται τα μέλη του Συλλόγου, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί από το 1/20 των μελών, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και κατοικούν στον Νομό Αττικής, ποτέ όμως, όταν τα μέλη είναι λιγότερα από 20. Υποβάλλεται αίτηση στον Γεν. Γραμματέα που αναφέρει τα θέματα, που ζητούν να συζητηθούν και ο Γενικός Γραμματέας είναι υποχρεωμένος να τη φέρει προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ.
2. Tα μέλη που υπογράφουν την αίτηση αυτή είναι υποχρεωμένα να παραβρεθούν στην Γεν. Συνέλευση και να αναπτύξουν τα θέματα για τα οποία γίνεται η σύγκλιση της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΣYΓKΛIΣH ΓENIKΩN ΣYNEΛEYΣEΩN

1. Oι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου συγκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, που στέλνεται πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Συνέλευση και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
2. Οι προσκλήσεις μετά από απόφαση του Δ.Σ μπορεί να δημοσιεύονται στο περιοδικό του συλλόγου. Αν αναβληθεί η Συνέλευση, θα πρέπει με την δημοσίευση αναβολής, να αναφέρεται και η νέα ημερομηνία σύγκλισης.
3. Στις προσκλήσεις πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια: α) O τόπος και ο χρόνος της Γεν. Συνέλευσης. β) Τα θέματα που θα συζητηθούν. γ) Αν η Συνέλευση που συγκαλείται είναι η πρώτη, η δεύτερη κ.λπ. δ) Έγγραφη πρόσκληση σε περίπτωση επανάληψης Συνέλευσης, που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν είναι απαραίτητη, εφόσον πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα ημέρες από την αναβολή.
4. Στις Συνελεύσεις που γίνονται, για δεύτερη φορά, ύστερα από αναβολή, απαγορεύεται η προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτηση.
5. Είναι άκυρη η συζήτηση αλλά και η απόφαση για θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 20
AΠAPTIA ΓENIKΩN ΣYNEΛEYΣEΩN
1. H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα σε αυτή το ένα τέταρτο 1/4 τουλάχιστον των μελών και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
2. Για τον υπολογισμό της απαρτίας λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο τα μέλη που κατοικούν στο Νομό Αττικής. Η απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της Γ.Σ.
3. Όταν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση καλείται νέα με τα ίδια θέματα, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, οπότε υπάρχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρίστανται.
4. Στις προσκλήσεις των συνελεύσεων πρέπει να αναφέρεται η τελευταία αυτή περίπτωση, καθώς και ο τόπος και χρόνος τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21
EPΓAΣIEΣ – AΠOΦAΣEIΣ ΓENIKΩN ΣYNEΛEYΣEΩN

1. Oι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων διευθύνονται από τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται για το σκοπό αυτό από τα μέλη.
Τα μέλη του Προεδρείου δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή υποψήφιοι για αυτά τα όργανα.
3. Στις Γεν. Συνελεύσεις κρατούνται πρακτικά και συντάσσονται από δύο πρακτικογράφους που εκλέγονται από τα μέλη, η τήρηση πρακτικών μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα.
4. Τα πρακτικά της Γ.Σ υπογράφονται από τα μέλη του Προεδρείου της και τους πρακτικογράφους.
5. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις ατόμων που δεν είναι μέλη του συλλόγου, εκτός αυτών που έχουν ειδικά προσκληθεί ή δημοσιογράφων ή ορισμένων ατόμων που βοηθούν για τη διεξαγωγή των εργασιών της Γεν. Συνέλευσης ή προσώπων που είναι συνοδοί παραπληγικών- τετραπληγικών.
Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει πρόσκληση σε εκπροσώπους της Ε.Ο.Κ.Α. και ΕΣ.Α.με.Α για να παρευρίσκονται στη Γ.Σ.
6. Oι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.
7. Oι ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται με ανάταση του χεριού ή ονομαστικά κατά την κρίση του Προεδρείου της Συνέλευσης, ποτέ όμως δια βοής. Oι ψηφοφορίες για: α) Tην εκλογή των μελών του Δ.Σ., β) Tην εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) Την εκλογή αντιπροσώπων για τις υπερκείμενες οργανώσεις,
δ) Tων προσωπικών ζητημάτων και των διαγραφών μελών του Συλλόγου γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση, η θητεία δε των μελών της είναι τετραετής (4 έτη). Εκλέγονται επίσης και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Β. η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, κατά την πρώτη μετά την εκλογή των μελών της συνεδρίασή τους, που λαμβάνει χώρα εντός δέκα (10) ημερών από τις αρχαιρεσίες, κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος μέλους της ή, σε περίπτωση ισοψηφίας, του πρεσβυτέρου.
Γ. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως του συλλόγου, καθώς επίσης και ο διοικητικός έλεγχος αυτής.
Δ. Δικαιούται να εξετάζει όλα τα έσοδα του συλλόγου, τις πηγές τους καθώς και τις δαπάνες της, ενώ σε περίπτωση κάποιας αταξίας ή ανωμαλίας τις αναφέρει με την έκθεσή της στη Γενική Συνέλευση.
Ε. Κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση, στην οποία μνημονεύεται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και την οποία διαβάζει στη Γενική Συνέλευση, το τελευταίο δε, αφού λάβει υπόψη του αυτή την έκθεση, αποφασίζει επί του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – APXAIPEΣIEΣ

1. Ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της θητείας των καταστατικών οργάνων, ανοίγεται ο κατάλογος των υποψηφίων για την εκλογή. Το Δ.Σ καλεί με έγγραφη πρόσκληση, που στέλνεται εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον πριν τις αρχαιρεσίες τα μέλη του συλλόγου να συμμετάσχουν σε αυτές. Οι προσκλήσεις μετά από απόφαση του Δ.Σ μπορεί να δημοσιεύονται στο περιοδικό του συλλόγου. Στις προσκλήσεις αναγράφεται ο τόπος και οι ώρες που θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στην Αθήνα, καθώς στα παραρτήματα που είναι εκλογικά κέντρα.
2. Οι ενδιαφερόμενοι να εκλεγούν συγκροτούν ενιαίους συνδυασμούς για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή. Ο υποδεικνυόμενος από κάθε συνδυασμό ως επικεφαλής του, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγράφως στη γραμματεία του συλλόγου τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή με απόλυτη αλφαβητική σειρά για κάθε καταστατικό όργανο, με εξαίρεση το όνομα του ιδίου που αναγράφεται πρώτο στη δήλωση υποψηφιότητας του συνδυασμού του. Ο επικεφαλής επίσης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στη γραμματεία του συλλόγου τόσα παράβολα υποψηφιότητας όσοι είναι οι υποψήφιοι του συνδυασμού του, εξοφλεί επίσης και κάθε οφειλή των υποψηφίων του συνδυασμού του προς τον σύλλογο. Επίσης ο επικεφαλής του κάθε συνδυασμού που υποβάλλει υποψηφιότητα, είναι πάντοτε υποψήφιος του συνδυασμού του για το Δ.Σ. Οι ως άνω υποψηφιότητες υποβάλλονται τριάντα (30) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, δίχως να λαμβάνεται υπόψη η ημέρα έναρξης αυτών.
Το παράβολο υποψηφιότητας ορίζεται σε δύο (2) ευρώ για τον κάθε υποψήφιο.
Ο αριθμός των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε εννέα (9) για το Δ.Σ. και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ο υποψήφιος συνδυασμός δεν μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των υποψηφίων που ορίζονται παραπάνω για το κάθε όργανο γιατί δεν ανακηρύσσεται σαν υποψήφιος συνδυασμός στις εκλογές. Επίσης δεν ανακηρύσσεται συνδυασμός που δεν έχει υποβάλλει υποψηφιότητα για ένα από τα δύο καταστατικά όργανα.
Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν συμμετέχουν σε συνδυασμό, καταθέτουν ατομική δήλωση υποψηφιότητας, με ανάλογη εφαρμογή και σε αυτούς των παραπάνω διατάξεων.
Επίσης οι μεμονωμένοι εκτός λεκανοπεδίου Αττικής υποψήφιοι δηλώνουν την υποψηφιότητά τους στη γραμματεία του συλλόγου είτε αυτοπροσώπως, είτε με φαξ, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Μετά την έγγραφη υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας κανείς υποψήφιος είτε συνδυασμού είτε μεμονωμένος, δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητά του.
Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφίων συνδυασμών και των δηλώσεων των μεμονωμένων υποψηφίων και εντός δέκα (10) ημερών, το Δ.Σ. ανακηρύσσει σε συνεδρίασή του τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους μετά από έλεγχο των από τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού και από τον νόμο απορρεόντων προσόντων εκλογιμότητας.
Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών εκτυπώνονται ενιαία, σε κοινό ψηφοδέλτιο. Ως πρώτο αναγράφουν το όνομα του επικεφαλής του συνδυασμού. Προηγούνται πάντοτε τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και ακολουθούν αυτά για την Ελεγκτικής Επιτροπή. Στα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και ο τίτλος του οργάνου για το οποίο έχει δηλωθεί υποψηφιότητα.
3. Τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ και Ε.Ε, καθώς και οποιαδήποτε μυστική ψηφοφορία διεξάγει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ η οποία εκλέγει και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Όταν πρόκειται για διεξαγωγή αρχαιρεσιών – εκλογών, τα τρία (3) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τα ισάριθμα αναπληρωματικά τους, εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση (απολογιστική του παλαιού Δ.Σ) της λήξης της θητείας των καταστατικών οργάνων. Σε περίπτωση που προκηρυχτούν πρόωρες εκλογές, τις εκλογές αυτές διεξάγει η ίδια εφορευτική επιτροπή που διενήργησε τις παραπάνω ψηφοφορίες.
Η επιτροπή εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και Γραμματέα. Τα μέλη της επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ, την Ε.Ε, ή υπερκείμενη οργάνωση. Η εφορευτική επιτροπή επικουρείται στο έργο της από δικηγόρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο. Τα Πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής υπογράφονται από και από τον δικαστικό αντιπρόσωπο ή τον δικηγόρο.
Η εφορευτική επιτροπή λύνει κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση, αποφασίζει για κάθε ένσταση, ανακοινώνει την έναρξη και τη λήξη της εκλογής, κάνει διαλογή των ψήφων, συντάσσει το πρακτικό των εκλογών και ανακοινώνει σαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους επιτυχόντες.
4. Η ψήφος ασκείται πάντοτε προσωπικά και ποτέ με εξουσιοδότηση.
5. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη τον οργάνων είναι μυστική. Πριν αρχίσει η ψηφοφορία ελέγχεται η κάλπη ή οι κάλπες και σφραγίζονται. Κάθε ψηφοφόρος αποσύρεται σε ειδικό παραβάν και σημειώνει στο ψηφοδέλτιο με στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρο τον ή τους υποψηφίους της επιλογής του. Έχει δικαίωμα να θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι εννέα (9) σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρείς (3) σταυρούς για την Ελεγκτική επιτροπή.
6. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν προκύπτει καμιά ανάγκη παράτασής της και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις από εκπροσώπους συνδυασμών ή ανεξάρτητων, η Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των αντιπροσώπων των υποψηφίων και του δικηγόρου αποσφραγίζει την κάλπη και αρχίζει την διαλογή των ψήφων κατά συνδυασμούς, κατά μεμονωμένους και κατά υποψηφίους των συνδυασμών. Στα αποτελέσματά της συμπεριλαμβάνει και τις ψήφους που ανακοίνωσαν τηλεφωνικά ή με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι Εφορευτικές Επιτροπές των Παραρτημάτων και με σύστημα απλής αναλογικής σχηματίζουν και ανακηρύσσουν τους επιτυχόντες στο Δ.Σ. και την Ε.Ε. ως εξής:
Καταμετρά όλους τους έγκυρους φακέλους ανεξάρτητα από συνδυασμούς και μεμονωμένους και διαιρεί τον αριθμό αυτό με τον αριθμό 9 για το Δ.Σ. και με τον αριθμό 3 για την Ε.Ε.
Το αποτέλεσμα των διαιρέσεων αφαιρουμένου του κλάσματος αποτελεί εκλογικό μέτρο για το Δ.Σ. και Ε.Ε. και το αποτέλεσμα, αφαιρουμένου του κλάσματος, δίδει τις έδρες, που θα λάβει ο συνδυασμός ή ο μεμονωμένος στη πρώτη αυτή κατανομή.
Αμέσως μετά καταγράφει τα τυχόν υπόλοιπα σε ψήφους κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου. Οι υπολειπόμενες έδρες κατανέμονται σε δεύτερη ή τρίτη κατανομή.
Οι συνδυασμοί και οι ανεξάρτητοι συμμετέχουν στη δεύτερη και τρίτη κατανομή και με βάση τα υπόλοιπά τους, μοιράζονται τις υπόλοιπες αδιάθετες έδρες.
7. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οποιαδήποτε αιτία αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της τετραετίας από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού στον οποίο ανήκει το μέλος που αποχωρεί, σε περίπτωση δε ανεξαρτήτου από τον αμέσως επόμενο ανεξάρτητο.
8. Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στις υπερκείμενες οργανώσεις, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον καταστατικό του συλλόγου και στα ισχύοντα καταστατικά των εν λόγω οργανώσεων. Η Εφορευτική Επιτροπή εφοδιάζει τους ψηφοφόρους με τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς επίσης και με φακέλους διαφορετικών χρωμάτων μεταξύ τους και φυσικά με αυτόν που δίδεται για τη ψηφοφορία για το Δ.Σ. του Συλλόγου.
Ειδικά στην περίπτωση των εκλογών για την Ε.Ο.Κ.Α και την Ε.Σ.Α.μεΑ. δεν τίθεται όριο σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο συνδυασμού.
9. Τα παραπάνω αναλογικά εφαρμόζονται και για τις εκλογές των μελών των Παραρτημάτων του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 24:
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Με απόφαση του Δ.Σ μπορούν να συστήνονται επιτροπές μόνιμες ή προσωρινές οι οποίες αποτελούνται από μέλη του συλλόγου ή / και μέλη του Δ.Σ. με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση συγκεκριμένων δράσεων. Τα μέλη των επιτροπών δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες τους. Με απόφαση του Δ.Σ, μπορούν να λαμβάνουν έξοδα κίνησης για υπηρεσία του συλλόγου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την άρτια επιστημονική ενημέρωση του συλλόγου και την υποστήριξη των μελών που εκπροσωπεί ενώπιον Δημόσιων ή Ιδιωτικών φορέων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει τρίτα προς το σωματείο άτομα ως Επιστημονική Επιτροπή. Τα άτομα αυτά θα προέρχονται από τους χώρους των Επιστημών Υγείας, των Νομικών Επιστημών, των Οικονομικών Επιστημών και γενικά από οποιοδήποτε Επιστημονικό χώρο τη γνώση και συνδρομή του οποίου χρειάζεται το σωματείο. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει ρόλο αποκλειστικά γνωμοδοτικό και προσφέρει τις υπηρεσίες της εθελοντικά. Τα δε μέλη αυτής δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε δίνατε δε να ανακληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. Η Επιστημονική Επιτροπή συντονίζεται από ένα (1) μέλος της το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΑΡΘΡΟ 25 :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπου για τον σχηματισμό της απαρτίας απαιτούνται τα μισά τουλάχιστον ταμειακών εντάξει μέλη του σωματείου, υπέρ δε της τροποποιήσεώς να ψηφίσουν πάνω από τα τρία τέταρτα (3/4) των εγκύρως ψηφισάντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΑΡΘΡΟ 26:
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α. Ο σύλλογος διαλύεται εφόσον τα μέλη του μείνουν λιγότερα από έντεκα (11) ή εάν κάτι τέτοιο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Β. Χρέη εκκαθαριστών στην περίπτωση διαλύσεως αναλαμβάνουν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Γ. Εάν τυχόν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία κατά την διάλυσή, αυτά θα παραχωρηθούν, μετά την εκκαθάριση, σε σωματεία με παρεμφερείς στόχους και σκοπούς ως δωρεά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[ΤΜΗΜΑ Α’]

ΑΡΘΡΟ 27 :
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. Για την καλύτερη οργάνωση του συλλόγου και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά της, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ιδρύει επιτροπές ή παραρτήματα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος.
Β. Τα παραρτήματα στελεχώνονται από πέντε (5) μέλη που αποτελούν τη διοικούσα επιτροπή και εκλέγονται απευθείας από τα μέλη του παραρτήματος σύμφωνα με το άρθρο 23 και για χρονικό διάστημα 4 ετών, την ευθύνη δε για τη λειτουργία και την δραστηριότητά τους την έχει το Δ.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοικούσα επιτροπή ορίζεται από το Δ.Σ του συλλόγου. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή της πενταμελούς επιτροπής, γίνονται πάντα κατά το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ και Ε.Ε του ΠΑ.Σ.ΠΑ, ή οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη.
Γ. Οι επιτροπές ή τα παραρτήματα συνεργάζονται απευθείας με το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνονται από αυτό.
Δ. Οι Διοικήσεις των παραρτημάτων έχουν την δυνατότητα να καλούν Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις κ.λπ. των μελών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Ε. Η Δ.Ε ή οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών των Παραρτημάτων αποφασίζουν για θέματα τοπικού χαρακτήρα και ενημερώνουν τον υπεύθυνο για τα Παραρτήματα του Δ.Σ του Συλλόγου.
ΣΤ. Τα έσοδα των παραρτημάτων, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, αποτελούν έσοδα του συλλόγου και αποδίδονται στον ταμεία του συλλόγου, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα απαραίτητα έξοδα για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες των παραρτημάτων.
Ζ. Η οικονομική διαχείριση των παραρτημάτων ελέγχεται από το Δ.Σ και την Ε.Ε του συλλόγου.
Η. Τα μέλη των παραρτημάτων είναι μέλη του ΠΑ.Σ.ΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 28:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1.Η σφραγίδα του συλλόγου είναι κυκλική, κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία του συλλόγου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ» στο κέντρο η χρονολογία της ίδρυσης του και το διεθνές σήμα των παραπληγικών.
2. Έχει σημαία μπλε-πορτοκαλί και κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου με το διεθνές σήμα του αμαξιδίου με αστερίσκους ισαρίθμους με τον αριθμό των ιδρυτικών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Τα παραρτήματα χρησιμοποιούν τη σφραγίδα του συλλόγου με την προσθήκη του ονόματος του παραρτήματος.

ΑΡΘΡΟ 29:
Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

[ΤΜΗΜΑ Β’]
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι επτά (29) άρθρα, ψηφίστηκε δε στην Γενική Συνέλευση της 29ης Ιανουαρίου 2017. Η ισχύς των διατάξεων για τη θητεία των οργάνων, αρχίζει μετά τις πρώτες εκλογές από τη τροποποίηση του καταστατικού.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ 

Τα μέλη


Μετάβαση στο περιεχόμενο